accreditations

Akreditimet

Organizata mëmë TÜV AUSTRIA është një Bord i Akredituar dhe i Njohur në Bashkimi Europian me numrin e njohjes 0408. TÜV AUSTRIA është një Bord Inspektimi dhe Çertifikimi i akredituar nga Sistemi i Çertifikimit Ndërkombëtar [anëtarët e EA "European co-operation for Accreditation" (Bashkëpunimit Europian për Akreditimin)] dhe pjesë e Marrëveshjeve MLA (marrëveshjeve të prodhuesve të liçensuar).

pdf-icon Accredited services