Përmbledhje

Publikohet standarti ISO 9001:2015
Të reja

09/10/2015

Është publikuar versioni i ri i standartit ISO 9001:20015 (Sistemet e menaxhimit të cilësisë – Kërkesat). Për implementimin e standartit të ri është përcaktuar një periudhë tranzitore prej tre vitesh, e cila fillon pas datës së publikimit (9-15-2015). Publikimi i standartit të ri shoqërohet nga ISO 9000:2015 (Menaxhimi i Cilësisë) i rinovuar.

TÜV AUSTRIA ALBANIA është gjithmonë në avancë për sa i përket informimit të klientëve të vetë duke ofruar nivel të lartë shërbimesh.

content/ISO 9001Prezantim.pdf