Përmbledhje

Albio Mediterranean Foods iu bashkua TÜV Austria Albania!
Të reja

17/12/2018

Kemi kënaqësinë të njoftojmë çertifikimin e kompanisë më të re që i shtohet portofolit tonë.

Albio Mediterranean Foods është çertifikuar së fundmi në përputhje me kërkesat e standardit ISO 22000:2005 nga TÜV Austria Albania.

Kompania, e themeluar në vitin 2017, aplikon Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore për përpunimin e ullinjve të zinj dhe të gjelbër.

Implementimi dhe çertifikimi me Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore në përputhje me ISO 22000 i mundëson kompanisë:

  • I jep besim konsumatorit dhe palëve të tjera të interesuara që të gjitha rreziqet e lidhura me sigurinë ushqimore janë identifikuar dhe kontrolluar në mënyrën e duhur.
  • Tregon pajtim me kërkesat e rëna dakort që lidhen me sigurinë ushqimore në mënyrë që të rrisin kënaqësinë e klientit.
  • Tregon përputhje me statutet dhe rregulloret e kërkesave të sigurisë ushqimore.