Çertifikimi i Programeve Kompjuterike

Çertifikimi i Programeve Kompjuterike

TÜV AUSTRIA Albania ofron shërbime të testimit të programeve bazuar në standarte ndëkombëtare siç është ISO 25010 dhe të tjerë, në varësi të nevojave të secilës organizatë dhe veçorive të secilit program. Shërbimet e auditimit lidhen me veçoritë e programit si:  lehtësishmëria në përdorim, siguria dhe përdorimi.

Përvec  shërbimeve të lartpërmendura, TÜV AUSTRIA  Albania  ofron edhe  shërbime çertifikimi  për aplikimet e programeve.

Shërbimi i Aplikacioneve të Besueshme është një vlerësim inovativ i cili ka për qëllim të përcaktojë  funksionimin e një aplikacioni të lëvizshëm,  në lidhje me termat e Sigurisë dhe Privatësisë.
 

  • Përfitimet
  • Eksperienca
  • Të Rejat

Avantazhet e këtij çertifikimi janë:

  • Monitorimi dhe përputhja e aplikacioneve përkundrejt  praktikave dhe rregullave specifike ndërkombëtare.
  • Krijon një mendim objektiv të pavarur të bazuar mbi experiencë në lidhje me origjinalitetin dhe përputhshmërinë e programit .
  • Vetë Çertifikata jep  dëshmi  objektive të angazhimit  të organizatës për sigurinë e aplikacionit
  • Çertifikata  njihet  ndërkombëtarisht

Inspektimi bëhet duke kombinuar mjetin për analizimin e sigurisë dhe privatësisë, me eksperiencën  dhe njohuritë e specializuara të inxhinierëve IT të TÜV AUSTRIA.