Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Burimet Njerëzore

Orientimi kreativ dhe i suksesshëm i TÜV AUSTRIA Albania i atribuohet fuqisë së saj punëtore. Sipas planit strategjik të kompanisë, TÜV AUSTRIA përpiqet gjithmonë që të tërheqë vëmendjen dhe të ngrihet përmes trajnimeve, si dhe të bashkëpunojë me drejtues jashtëzakonisht kompetentë për të siguruar arritjen e vazhdueshme të prioriteteve dhe objektivave të biznesit. Ky grup përbëhet kryesisht nga një staf profesional, i njohur në fushat përkatëse të ekspertizës, dhe me shumë përvojë që përbëhet nga:
Inxhinierë Mekanikë dhe Elektrikë, Inxhinierë Ndërtimi, Inxhinierë Kimikë, Inxhinierë Prodhimi dhe Administrimi, Inxhinierë të Burimeve Minerare, Inxhinierë të Teknologjisë Ushqimore, Inxhinierë të Informacionit dhe Agrikulturës.

Vlerësimi i punonjësve dhe inspektorëve

Vlerësimi i fuqisë punëtore të TÜV AUSTRIA Albania kryhet çdo vit. Gjithë personeli i vlerësuar informohet menjëherë për performancën e tyre, dhe më pas vijon diskutimi përkatës me vlerësuesin.