Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Politika e Barazisë dhe Politika e Sjelljes në Vendin e Punës

Ne jemi të ndryshëm, por kemi vlera të përbashkëta.

TÜV AUSTRIA in Albania kontribuon në formimin e një shoqërie pa diskriminim dhe politika përjashtuese.

Një botë me njerëz të cilët janë special por të ndryshëm. Për një botë më të mire.

Në TÜV AUSTRIA in Albania të gjithë dhe çdo gjë e ka një vend, përveç diskriminimit.

Karakterizohemi nga diversiteti ynë dhe kjo na bën krenarë.

Qëllimi ynë është t’i japim mundësi të barabarta çdo personi, në mënyrë që këta të fundit të shfrytëzojnë dhe zhvillojnë ato elemente që i bëjnë të veçantë.

Kështu:

  • Ne respektojmë çdo orientim seksual.
  • Ne respektojmë të gjitha bindjet politike.
  • Ne respektojmë të gjitha besimet fetare.
  • Ne respektojmë çdo qasje shpirtërore.
  • Ne nuk i ndajmë njerëzit në kategori sipas ngjyrës së lëkurës.
  • Nuk zhvlerësojmë asnjë person, në bazë origjinës ose prejardhjes së tij.
  • Ne nuk ofendojmë askënd për karakteristikat e tyre fizike.