Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

ISO 45001:2018

May 13, 2022

Perfundoi sot trajnimi dy ditor (12-13 Maj) per “Auditues te Brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, mbajtur në Tiranë.

Pjesemarresit u njohen me:

-parimet bazë të Auditimeve të Brendshme,

-kërkesat për politikat, planifikimin, qëllimet, programet, kontrollin operacional, matjen dhe monitorimin e parametrave sipas kerkesave te standardit ISO 45001:2018,

-metodat e hartimit të Studimit të Riskut si dhe trajnimin e pjesëmarrësve në hartimin dhe zbatimin e inspektimeve/auditimeve të brendshme.

#healthandsafety

#ISO45001

#Tirana