Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Karriera në TÜV AUSTRIA Albania

Mundësitë e karrierës në TÜV AUSTRIA Albania janë shumë më tepër sesa thjesht punë. Shikoni se çfarë e bën TÜV AUSTRIA Albania një vend të veçantë për të punuar:

  • Perspektivat për promovim në një organizatë me rritje të shpejtë
  • Një ambient i këndshëm pune me akses të lehtë
  • Trajnim i vazhdueshëm, udhëzim dhe mbështetje

Metodat për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatit udhëhiqen gjithmonë nga respekti për personalitetin e tij/saj dhe interesat e TÜV AUSTRIA Albania.

Gjinia, statusi ekonomik ose social, bindjet sociale ose fetare, statusi martesor dhe mosha e kandidatit nuk do të konsiderohen si disavantazh për rekrutim.

    Formulari i Karrierës