Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian

Kompania InfoSoft Systems është certifikuar nga TÜV AUSTRIA Albania sipas standardit ISO 9001:2015

March 30, 2023

Sistemi i menaxhimit, u auditua nga Organizmi i Certifikimit TÜV AUSTRIA Albania, për përmbushjen e kërkesave të standardit ndërkombëtar ISO 9001:2015.

Ky certifikim demonstron se #InfoSoft Systems zbaton me sukses një sistem efektiv të menaxhimit të cilësisë me fokus rritjen e vazhdueshme të kënaqësisë së klientit.

InfoSoft Systems sh.p.k, pjesë e InfoSoft Group, e themeluar në Tiranë, Shqipëri në vitin 1991, është një kompani që operon në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, e specializuar në Integrimin e Sistemit dhe Zgjidhje dhe Ofrues Shërbimesh për Ndërmarrjet e Vogla, të Mesme dhe të Mëdha.

TÜV AUSTRIA Albania është akredituar nga ESYD, si organizëm që certifikon sistemet e menaxhimit të cilësisë në përputhje me ISO 9001. Akreditimi për këtë standard, sikurse dhe për standarde të tjera, i kombinuar me besueshmërinë dhe reputacionin e TÜV AUSTRIA Albania, konfirmon pozicionin tonë të qëndrueshëm në tregun e Shqipërisë dhe Kosovës për auditimin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit.