Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Në datat 24-25 Shkurt perfundoi me sukeses trajnimi per “Auditues te Brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

March 2, 2022

Në datat 24-25 Shkurt perfundoi me sukeses trajnimi per “Auditues te Brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë – me standartin ISO 45001: 2018.

Pjesemarresit u njohen me:

-parimet bazë të Auditimeve të Brendshme,

-kërkesat për politikat, planifikimin, qëllimet, programet, kontrollin operacional, matjen dhe monitorimin e parametrave sipas kerkesave te standardit ISO 45001:2018,

-metodat e hartimit të Studimit të Riskut si dhe trajnimin e pjesëmarrësve në hartimin dhe zbatimin e inspektimeve/auditimeve të brendshme.