Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian

Përditësim për publikimin e versionit të ri (8) të protokollit privat për cilësinë dhe sigurinë ushqimore, IFS Food, ndryshimet më të rëndësishme dhe afatet kohore të kalimit nga versioni 7 në versionin 8.

May 11, 2023

TÜV AUSTRIA Hellas Ltd (Dega Shqipëri), e qëndrueshme në përpjekjen për mbështetjen efektive dhe të vazhdueshme të nevojave të biznesit të klientëve dhe kolegëve të saj, dëshiron t’ju informojë se protokolli privat IFS Food është rishikuar pas 3 vitesh.

IFS Food është standardi kryesor për certifikimin e cilësisë dhe sigurinë ushqimore në Evropë dhe pranohet nga kompanitë kryesore të shitjes me shumicë dhe pakicë në mbarë botën. Versioni i ri synon të sigurojë një procedurë më të lehtë, më efikase dhe më praktike për auditorët dhe kompanitë.

Versioni i ri i protokollit privat IFS Food u publikua nga pronarët e skemës më datë 18.04.2023.

Auditimet e versionit 8 të IFS Food janë të mundshme nga 1 tetori 2023 dhe bëhen të detyrueshme për të gjitha kompanitë e certifikuara që nga 1 janari 2024.

Zbatueshmëria e versionit 7 përfundon më 31 dhjetor 2023. Në disa situata të jashtëzakonshme, versioni 7 i IFS Food mund të zbatohet pas datës 1 janar 2024. Pranimi i përgjithshëm i këtyre përjashtimeve përfundon më 31 dhjetor 2024.

Ndryshimet dhe përmirësimet më të rëndësishme të prezantuara me versionin 8 të IFS Food janë:

1. Rezultati B klasifikohet përsëri si një devijim, në mënyrë që kompanitë të mund të përcaktojnë një korrigjim dhe veprime korrigjuese për të përmirësuar vazhdimisht performancën e tyre.

2. “Statusi IFS Star” është futur për të treguar se auditimi i fundit që i është kryer kompanisë ka qenë i paparalajmëruar. Një logo ylli do të jetë e dukshme në bazën e të dhënave IFS dhe në Certifikatën IFS. Përmes IFS Star bëhet më e lehtë për kompanitë e certifikuara që të projektojnë angazhimin e tyre të jashtëzakonshëm me partnerët e zinxhirit të furnizimit.

3. Është e mundur të shtohet EU PDO (Emërtim i Mbrojtur i Origjinës) ose PGI (Tregues Gjeografik i Mbrojtur) në Certifikatën IFS me një deklaratë.

4. Kompanitë duhet të përcaktojnë objektivat për secilin nga katër dimensionet e kulturës së sigurisë ushqimore.

5. Formulimi në listën e kontrollit është më i qëndrueshëm dhe më i qartë për të shpjeguar më mirë qëllimin e kërkesave. Gjithashtu, fjala “vlerësim” bëhet sërish “auditim”, në përputhje me ISO 22003-2.

6. Koha e raportimit, numri i rregullave të doktrinës dhe kërkesat e tjera administrative janë pakësuar ndjeshëm, ndërkohë që janë ende në përputhje me kërkesat e dokumentacionit të standardeve GFSI dhe akreditimit.

7. Lista e kontrollit e ristrukturuar ndjek më rrjedhimisht procesin e auditimit dhe rrit efikasitetin e auditimit. Për shembull, mbrojtja e ushqimit tani është pjesë e kapitullit 4.

8. Standardi është në përputhje me Codex Alimentarius dhe kërkesat e standardeve ISO 22003-2 dhe GFSI.

TÜV AUSTRIA Hellas Ltd (Dega Shqipëri) do t’ju mbajë të informuar për ndryshimet që vijnë nga zbatimi i versionit të ri të skemës si dhe programet e trajnimit të IFS Food.