Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Metodologjia 5 Pse – Analiza Rrënjësore e Shkakut

Përshkrimi i Detajuar

Programi inovativ i trajnimit, 5 PSE – Metoda e analizës së shkakut rrënjësor për identifikimin dhe analizimin e shkaqeve të një problemi ose të një situate të padëshiruar në përgjithësi (nga pasoja në rrënjën e problemit me 5 herë “pse”).

Metodologjia 5 “Pse” është një teknikë ndërveprimi përsëritëse e përdorur për të eksploruar marrëdhëniet shkak-pasojë që qëndrojnë në themel të një problemi të veçantë. Objektivi kryesor i teknikës është të identifikojë shkakun rrënjësor të një defekti ose problemi duke përsëritur pyetjen “Pse?”. Çdo përgjigje përbën bazën e pyetjes tjetër. “5 pse” vjen nga një vëzhgim i peshuar rreth numrit të pyetjeve “pse” që kërkohen për të zgjidhur problemin.

Ky program i drejtohet stafit dhe drejtuesve në të gjitha nivelet e hierarkisë së çdo kompanie. Ai gjithashtu ka të bëjë me punonjësit të cilëve u është caktuar përgjegjësia për kryerjen e detyrave specifike dhe efikasitetin e proceseve të përcaktuara.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi i programit është të trajnojë drejtuesit përkatës të biznesit në lidhje me:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al