Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Asistent Administrativ në Kompanitë në Sektorin e Turizmit

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për punonjësit e sipërmarrjeve turistike, të cilët brenda kornizës së trukturës organizative dhe në zbatim udhëzimeve dhe procedurave specifike, performojnë një pjesë të, ose të gjitha detyrat mbështetëse administrative nën udhëzimin e një personi përgjegjës, me qëllim që të sigurojnë operimin efikas të organizatës. Këta anëtarë të stafit përformojnë detyra të ndryshme (të thjeshta ose jo), në bazë ditore, duke mbështetur punën e ekipit drejtues (të mesëm dhe të lartë) të kompanisë që operon në sektorin e turizmit.

Procedurat e Certifikimit:

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.