Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Prodhimi Bujqësor Bazuar në Standardet e Serive të Reja Agro-2

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit përfshin një analizë të ndryshimeve të kërkesave të standardeve AGRO 2-1 & 2-2 dhe udhëzuesit përkatës të zbatimit, si dhe një prezantim të detajuar të kërkesave të standardeve të reja në serinë AGRO 2: AGRO 2-3 dhe AGRO 2-4.

Kohëzgjatja: 20 orë

Kujt i Drejtohet ?

I drejtohet audituesëve të ardhshëm të organizmave certifikues, studentëve/bujqësve të diplomuar ose departamenteve të lidhura me sektorin Agroushqimor, të punësuar në sektorin parësor, të cilët dëshirojnë të marrin një njohuri të plotë të kërkesave të standardeve të Menaxhimit të Integruar AGRO 2.

Ai mbulon metodat e përgatitjes dhe kryerjes së inspektimeve, si dhe shembujt e shkrimit të mospërputhjeve, dhe përfshin aktivitete që i njohin të trajnuarit me kërkesat e standardit dhe teknikat e inspektimit.

Pas përfundimit të programit të trajnimit, jepet një Certifikatë Pjesëmarrjeje me certifikatë TUV AUSTRIA ACADEMY

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al