Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

AUDITORËT TË BRENDSHËM TË SISTEMEVE TË MENAXHIMIT TË SIGURISË DHE TË SHËNDETËSISË | ISO 45001:2018

Përshkrimi i detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat për trajnimin e Inspectorëve të brendshëm, sipas standard të ri 45001: 2018, si dhe kërkesat e trajnimit për kryerjen e auditimeve të brendshme të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Programi i trajnimit analizon:

Parimet bazë të Auditimeve të Brendshme dhe kërkesat për Politikën, Planifikimin, objektat, programet, kontrollen operacional dhe matjen dhe monitorimin e parametrave të SHSP. Gjithashtu përfshihen parimet e përgjithshme të legjislacionit përkatës të SHSP, metodat e shkrimit të një Studimi të Riskut dhe trajnimi i pjesëmarrësve në hartimin dhe zbatimin e inspektimeve të brendshme.

Me plotësimin e Programit pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë kërkesat e standardit të ri ISO45001:2018 dhe të kryejnë auditime të brendshme të Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.

Pas përfundimit të programit të trajnimit, jepet një Certifikatë Auditues i Brendshëm i certifikuar nga TÜV AUSTRIA Academy.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Na kontaktoni me e-mail në: tuvacademy@tuv.al
• Plotësoni formularin e aplikimit