Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Teknikat e Mirëmbajtjes së Instalimeve të Kontrollit Automatik

Kujt i Drejtohet?

Ky certifikim i drejtohet profesionistëve të specializuar, aktivë në fushën e servisimit dhe mirëmbajtjes së një pjese të një instalimi ose të nje instalimi të automatizuar në tërësi, në ndërvarësi funksionale të paracaktuara; instalimin, setup, kontrollin, gradimin, lidhjen dhe shkëputjen e pajisjeve, përdorimin e instrumenteve dhe pajisjeve, mirëmbajtjen – shërbimin – konvertimin e instrumenteve në instalime automatike.

Procedura e Certifikimit

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 4 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.