Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Parimet themelore në menaxhimin e projekteve – Bazat e menaxhimit të projekteve

Përshkrimi i detajuar

Ky program trajnimi u drejtohet atyre që kanë shumë pak ose aspak përvojë në hartimin dhe zbatimin e projekteve dhe dëshirojnë të organizojnë, strukturojnë, pasurojnë njohuritë dhe teknikat e tyre.

Kryerja e këtij trajnimi do t’u lejojë pjesëmarrësve të marrin një pamje sistematike dhe tërësore të organizimit, ekzekutimit dhe kontrollit të një projekti, të familjarizohen me mjetet dhe metodologjinë e menaxhimit të projektit dhe të informohen rreth mënyrave për të parashikuar dhe trajtuar rreziqet.

Kohëzgjatja: 24 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit?

Pas përfundimit të seminarit, lëshohet një Certifikatë e Pjesëmarrjes së TÜV AUSTRIA Academy.

Cila është procedura e pjesëmarrjes?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al