Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Parimet Themelore të Shëndetit dhe Sigurisë së Ushqimit | HACCP

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit u drejtohet atyre që merren me trajtimin e ushqimit, në bizneset që kryejnë një ose më shumë nga aktivitetet e mëposhtme: përgatitjen, përpunimin, prodhimin, paketimin, ruajtjen, transportin, shpërndarjen, trajtimin dhe ofrimin për shitje ose asgjësim të ushqimit.

Ai u drejtohet te gjithe menaxherëve të kompanive te përfshira dhe të lidhura me zinxhirin ushqimor.

Gjatë prezantimit të programit arsimor do të analizohen termat: higjiena ushqimore, siguria ushqimore, ushqim jonormal dhe i pasigurt dhe cilësia.

Gjithashtu do të shqyrtohen të gjitha rreziqet e mundshme që mund të çojnë në një ushqim të pasigurt, si dhe pasojat që ekzistojnë tek njerëzit nga spenderimi i ushqimit të pasigurt. Do të studiohet menaxhimi i duhur i zinxhirit te ushqimit, nga marrja deri në konsum. Përveç kësaj, do të ketë një referencë për legjislacionin në lidhje me ushqimin dhe mënyrat për të gjetur legjislacionin në internet. Së fundmi, sistemi i analizës së rrezikut dhe pikave kritike të kontrolleit (HACCP) do të studiohet me shembuj praktikë.

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Me përfundimin e programit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

Pas përfundimit të programit të trajnimit, jepet një Certifikatë Pjesëmarrjeje me certifikatën TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al