Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektimet e Ndërtesave

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA HELLAS, një organizatë udhëheqëse në fushën e Inspektimeve dhe Certifikimeve, ofron shërbime të besueshme në sektorin e inspektimeve të ndërtesave dhe merr përsipër vlerësimin e TÜV AUSTRIA, një organizatë udhëheqëse në fushën e Inspektimeve dhe Certifikimeve, ofron shërbime të besueshme në sektorin e inspektimeve të ndërtesave dhe merr përsipër vlerësimin e dokumenteve teknike dhe studimeve, inspektimet gjatë ndërtimit të ndërtesave të reja, si dhe inspektimin e strukturave ekzistuese të ndërtesave.teknike dhe studimeve, inspektimet gjatë ndërtimit të ndërtesave të reja, si dhe inspektimin e strukturave ekzistuese të ndërtesave.

Përshkrimi i Detajuar

Shërbimet e e ofruara ndahen në tre kategori kryesore:

Raportet e inspektimit lëshohen në çdo fazë inspektimi dhe ato përshkruajnë kontrollet e kryera nga organizata, ecurinë e punës, çdo shmangie nga afati kohor, çdo lëshim dhe veprimet që duhet të kryhen në mënyrë që projekti të përfundojë në përputhje me specifikimet.

• Për ndërtesat ekzistuese kryhen inspektime jo-shkatërruese për të përcaktuar përshtatshmërinë e tyre konstruktive, si dhe inspektime të çatisë, izolimit, mureve, dyerve dhe dritareve, dyshemeve, etj. Gjithashtu, bëhet vlerësimi i instalimeve elektromekanike (kontroll pamor, sistemet hidraulike/ujë i ngrohtë, termoizolimi/ngrohja, pajisjet për  fikjen e zjarrit, provat elektrike) dhe kostoja e restaurimeve të kërkuara është dhënë. Përfitimet

Inspektimi i një ndërtese nga një Organizatë me pozitë dhe besueshmëri ndërkombëtare ka këto përfitime:

Asistencë në hartimin e një dosjeje teknike investimi (huadhënie më e lehtë për investimin me koston minimale të sigurimit).

Kujt i Drejtohet ?

Inspektimet i drejtohen:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.