Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Ndryshimet në Menaxhim

Përshkrimi i detajuar

Akademia TUV AUSTRIA paraqet seminarin e dobishëm trajnues, ”MENAXHIMI I NDRYSHIMIT)”, si pjesë e Menaxhimit Strategjik, zbatimi i të cilit është projektuar për të ndihmuar menaxhimin e një organizate dhe ekzekutivëve të saj për të trajtuar në mënyrë efektive çdo sfidë dhe / ose nevojë për ndryshime në operacion, organizim, orientim biznesi, targetim, konkurrencë.

Trajnimi  gjithashtu kontribuon në organizimin kapërcimin e situatave kritike që dalin kohë pas kohe dhe për të zhvilluar mekanizma që kontribuojnë në arritjen e objektivave strategjike si pjesë e vazhdimësisë së biznesit të saj (Vazhdimësia e Biznesit).

Bizneset dhe organizatat veprojnë në kohën tonë në një mjedis jashtëzakonisht dinamik dhe në zhvillim. Një mori ndryshimesh, ndryshimesh, transformimesh në të gjitha nivelet (puna, teknologjia, sociale, politike, ekonomike, individuale, etj.) i detyron ata të eksplorojnë sfidat, të ripërcaktojnë mënyrën e organizimit dhe të të vepruarit, të përqafojnë disa metodologji të ndryshimit dhe ta zbatojnë atë.

Fusha e ndryshimeve mund të jetë ose në planin e brendshëm (menaxhimi i ri, struktura operative dhe kultura, përmirësimi i efikasitetit, racionalizimi i shpenzimeve, transformimi i procedurave, ndryshimi i qëllimeve strategjike dhe objektivave të një organizate, etj.) ose jashtë organizatës (konkurrenca, teknologjia, politikat, shoqëria, globalizimi, kërcënimet dhe krizat, etj.).

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit?

Qëllimi i programit të trajnimit:

Pas përfundimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

Kjo metodologji, si një mjet menaxhimi, ka provuar të jetë e zbatueshme për organizatat, ndërmarrjet e të gjitha degëve të veprimtarisë, industrive, organeve qeveritare, institucioneve, dhe të tjera, të të gjitha madhësive dhe në të gjitha sektorët. Pas përfundimit të seminarit, lëshohet një Certifikatë e Pjesëmarrjes së TÜV AUSTRIA.

Cila është procedura e pjesëmarrjes?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al