Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Aplikues i Bojës

Kujt i Drejtohet?

Certifikimi përfshin teknikët e specializuar që kanë trajnimin dhe eksperiencën e duhur, në mënyrë që të jenë të aftë të realizojnë përgatitjen dhe lyerjen e çdo sipërfaqeje për qëllime mbulimi, dekorimi dhe mbrojtjeje. Fusha e veprimtarisë profesionale mund të jetë sektori i ndërtimit, ai industrial, detar sikurse dhe industria e mobiljeve të çdo lloji dhe sistemi.

Procedurat e Certifikimit:

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.