Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Produktet e Ndërtimit (RREGULLORE (BE) Nr. 305/2011)

Produktet e ndërtimit (RREGULLORE (BE) Nr. 305/2011)

Përshkrim i shkurtër

Rregullorja nr. 305/2011 (Rregullorja për Produktet e Ndërtimit ose CPR) e BE-së hyri në fuqi më 1 korrik 2013, duke shfuqizuar Direktivën e Këshillit 89/106/EEC (Direktiva për Produktet e Ndërtimit, ose CPD). Rregullorja përcakton kushtet për vendosjen ose disponueshmërinë në treg të produkteve të ndërtimit duke vendosur rregulla të harmonizuara për mënyrën e shprehjes së performancës së produkteve të ndërtimit në lidhje me karakteristikat e tyre thelbësore dhe për përdorimin e markës CE në ato produkte.

Qëllimi i rregullores

Qëllimi i Rregullores (BE) Nr. 305/2011 është të sigurojë saktësinë e informacionit mbi performancën e produkteve të ndërtimit. Kjo rregullore synon heqjen e barrierave teknike për tregtimin e produkteve të ndërtimit brenda vendeve të Bashkimit Evropian.

Pershkrim i detajuar

Rregullorja përcakton kërkesat për produktet e ndërtimit, të cilat përshkruhen në kapitujt e mëposhtëm:

TÜV AUSTRIA, si një organ i akredituar nga ESYD dhe një Organ i Njoftuar (Numri i Njoftimit: 0906), mund të ofrojë shërbime certifikimi për një gamë të gjerë produktesh ndërtimi që mbulojnë kategoritë:

PRODUKTET TERMOIZOLUESE. KITET/SISTEMET PËR IZOLIM TË KOMPOZITËVE

– ÇIMENTO, GELQERE NDËRTIMI DHE NGJITËS TË TJERË HIDRAULIKË

– MASONERI DHE PRODUKTE TË NGJASHME. NJËSI MURATURE, LLAÇE, MATERIALE NDIHMËSE

– PRODUKTE STRUKTURORE METALIKE DHE MATERIALE NDIHMËSE

– PRODUKTET TË NDËRTIMIT TË RRUGËVE

– AGREGATE & AGREGATE TË RICIKLUARA

– PRODUKTET QË LIDHEN ME BETONIN, LLAÇI DHE FINO

– PRODUKTET TË PARAFABRIKUARA PREJ BETONI

– SISTEMET E KUFIZIMIT RRUGOR

Cila është procedura e certifikimit?

Për kë është certifikimi?

Certifikimi u drejtohet të gjitha organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre, që janë aktive në sektorin e produkteve të ndërtimit.

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Certifikimi i produkteve të ndërtimit mund t’i japë vlerë të shtuar një organizate:

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.