Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Përgjegjësia Sociale e Korporatës

Përshkrim i shkurtër

Përgjegjësia Sociale e Korporatës (CSR) është angazhimi vullnetar i bërë nga organizatat për të inkorporuar veprime sociale dhe mjedisore në aktivitetet e tyre. Këto veprime nuk kërkohen me ligj dhe kanë të bëjnë me të gjithë ata që ndikohen drejtpërdrejt ose tërthorazi prej tyre. Organizatat janë entitete që janë të lidhura pazgjidhshmërisht me shoqërinë në të cilën veprojnë, duke ndikuar dhe duke u ndikuar nga kushtet e dhëna të kohës dhe vendit në të cilin veprojnë. Prandaj, ata duhet të pranojnë pjesën e tyre të përgjegjësisë për shoqërinë dhe mjedisin dhe të sigurojnë zhvillim të qëndrueshëm: “zhvillim që plotëson nevojat e së tashmes pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre”.

Në këtë kontekst, organizatat kanë në dispozicion mjete të ndryshme për zhvillimin dhe lëshimin e raporteve të qëndrueshmërisë ose raporteve të përgjegjësisë sociale të korporatës, si G.R.I., ISO 26000, ISO 20121, AA1000APS, ISO 37120 dhe Kodin Grek të Qëndrueshmërisë.

Pershkrim i detajuar

ISO 26000 ofron udhëzime dhe jo kërkesa, kështu që nuk mund të certifikohet. Në vend të kësaj, ai i ndihmon organizatat të “përkthejnë” parimet në veprime efektive dhe praktika më të mira në lidhje me përgjegjësinë sociale. TÜV AUSTRIA merr përsipër auditimin e zbatimit të saktë të ISO 26000 në një organizatë dhe lëshon një verifikim të aplikimit të saktë.

Iniciativa e Raportimit Global (GRI) ofron udhëzime që janë zhvilluar për të ndihmuar organizatat të paraqesin raporte mbi performancën e tyre mjedisore, sociale dhe financiare, TÜV AUSTRIA merr përsipër auditimin e raporteve të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës në përputhje me Standardet GRI dhe lëshon verifikimet përkatëse dhe Deklarata e Sigurisë.

Kodi Grek i Qëndrueshmërisë është krijuar për të qenë një mjet praktik për transparencën dhe angazhimin vullnetar të organizatave ndaj zhvillimit të qëndrueshëm dhe sipërmarrjes së përgjegjshme që plotëson kërkesat e Direktivës së Komisionit Evropian për raportimin jofinanciar. Ai në thelb i përgjigjet nevojës për të matur ndikimin ekonomik, mjedisor dhe social të Organizatave.

Kodi Grek i Qëndrueshmërisë bazohet në standardet ndërkombëtare dhe merr njohuritë nga Kodi Gjerman i Qëndrueshmërisë, duke pasur parasysh veçoritë e tregut grek, madhësinë e Organizatave dhe nivelin e tyre të pjekurisë. Kodi Grek i Qëndrueshmërisë synon të krijojë një platformë të përbashkët për Zhvillimin e Qëndrueshëm në nivel Evropian.

Cila është procedura e certifikimit?

Per ke eshte?

Certifikimi u drejtohet të gjitha organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre apo sektori në të cilin ata operojnë.

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Kompanitë, zbatimi ne të cilat i udhëzimeve të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës është i verifikuar, kanë konfirmimin e një organizate të pavarur që:

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim ?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.