Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Menaxhimi i Krizave

Përshkrimi i detajuar

TUV Austria paraqet programin e dobishëm të trajnimit të menaxhimit të krizave, zbatimi i të cilit është projektuar për të ndihmuar një organizatë që të trajtojë një ngjarje negative të papritur dhe të rëndësishme, për të kapërcyer situatat kritike të krijuara herë pas here dhe për të zhvilluar mekanizma që kontribuojnë në arritjen e objektivave strategjike, si pjesë e vazhdimësisë së biznesit të saj.

Kjo metodologji, si një mjet menaxhimi, është provuar të jetë e zbatueshme për kompanitë e të gjitha sektorëve të veprimtarisë, pra turizmit, industrive, qeverisë, ofrimit të shërbimeve, bankave, shëndetësisë dhe shumë të tjera, të të gjitha madhësive dhe konfigurimeve. Ai i drejtohet kryesisht nivelit të mesëm dhe më lart ekzekutivëve (Menaxherëve të Departamenteve, Drejtorëve).

Pas përfundimit të seminarit, lëshohet një certifikatë e pjesëmarrjes së TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Kohëzgjatja: 8 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit?

Qëllimi i programit të trajnimit:

1: Para krizës

2: Kriza

3: Kohëzgjatja

4: Pas krizës

Përveç kësaj, pjesëmarrësit do të fitojnë aftësinë për të dalluar kur:

  1. një rrezik mund të rezultojë në një fakt “fatkeq” dhe se mund të shmanget në qoftë se zbatohen masa proaktive.
  2. një rrezik mund të kthehet në një “ngjarje fatkeqe ose të pafavorshme” dhe ka të paktën një faktor shkaku rrënjësor. Nëse ky shkak rrënjësor eliminohet, atëherë fakti do të shmanget plotësisht.
  3. çfarë faktorë të tjerë të tërthortë mund të ndikojnë në aftësinë dhe ashpërsinë e një rreziku që do të zhvillohet në një ” ngjarje fatkeqe apo të pafavorshme ” të mundshme.

Me aplikimin e Risk Management, kodimi i tij (rreziku) sigurohet me ndihmën e një tablete (Risk Matrix – Cube) që ndihmon për të vlerësuar më mirë atë në përgjithësi, me koordinatat e probabilitetit dhe ashpërsisë.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al