Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Trajnime të Personalizuara të Sigurisë së Informacionit / Zbatimit të Vazhdimësisë së Biznesit

TÜV AUSTRIA me përvojën e saj mund të hartojë dhe zhvillojë programe të specializuara trajnimi në sistemet e sigurisë së informacionit (ISO27001) ose vazhdimësinë e biznesit (ISO22301), të përshtatura për nevojat e çdo klienti, për të mbuluar nevojat e trajnimit të stafit të organizatave ose të kompanitë e përfshira në zbatimin e sistemeve të lartpërmendura.