Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Parimet e Projektimit dhe Paraqitja Simbolike e Lidhjeve të Saldimit

Përshkrimi i Detajuar

Ky kurs është përgatitur me kujdes për t’u ofruar kandidatëve njohuri thelbësore dhe parimet kryesore të dizajnit të nyjeve, lojërave, zgjerimeve dhe aplikacioneve, si dhe simbolet e zakonshme të përdorura në.

Prezantimet dhe skicat e kursit mbi parimet e saldimit dhe shkrirjes.

Projektimi i nyjeve, llojet e nyjeve, aplikimet dhe kufizimet.

Përgatitjet e zakonshme dhe të gjithë faktorët që duhen marrë parasysh.

Shtrirje dhe shtrembërime, shtrembërime

Defecti i nyjeve të salduara, përshkrimi, shmangia dhe korrigjimet.

Simbolet e saldimit, pozicionet, dimensionet, treguesit suplementar & simbolet suplementare.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

E-mail: tuvacademy@tuv.al