Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Zhvillimi i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë të Informacionit | ISO 27001:2013

Përshkrimi i Detajuar

Ky program trajnimi paraqet një qasje të strukturuar për hartimin, zhvillimin dhe zbatimin sistematik të një sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit. Në kuadër të seminarit, ndër të tjera, analizohen kërkesat e ISO 27001:2013 në mënyrë që pjesëve t’u jepen burimet e nevojshme për Sistemin e Menaxhimit.

Gjithashtu, për një thellësi më të madhe në kërkesat e standardit, është bërë një korrelacion dhe analizë e udhëzimeve përkatëse të përshkruara në ISO 27002.

Së fundi, analizohet dhe lidhet me kërkesat e standardeve të tjera të menaxhimit (p.sh. ISO 9001:2015, ISO14001:2015, etj.). Nuk ka parakushte të detyrueshme për ndjekjen e programit.

Ai u drejtohet njerëzve që janë aktivë ose do të jenë aktivë në konsultim për një temë specifike ose në përgjithësi njerëz që duan të dinë se si mund të hartojnë, zhvillojnë dhe zbatojnë një sistem të menaxhimit të sigurisë së informacionit sipas kërkesave të ISO 27001: 2013 .

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al