Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Ekzaminimi i tipit EC i Makinerive Ngritëse

Sipas Direktivës së Makinerive 2006/42/EC, Shtojca IX, Ekzaminimi i Llojit EC, konsiston në një procedurë ku Organi i Miratuar konstaton dhe vërteton, nëpërmjet ekzaminimit dhe provave, që një model makinerie dhe dokumentacioni teknik i saj plotësojnë kërkesat e Direktivës.

Procedura e ekzaminimit të Tipit EC, aplikohet për makineritëe listuara në Aneksin IV të direktivës 2006/42/EC.

TÜV AUSTRIA ofron shërbime të ekzaminimit të tipit EC për kategoritë e mëposhtme të makinerive ngritëse:

Shërbimet e mësipërme i referohen procedurave të vlerësimit të konformitetit për makineritë ngritëse të cilat janë parashikuar në Direktivën Evropiane për Makineritë, 2006/42/EC. Pajtueshmëria me procedurat e vlerësimit të konformitetit është përgjegjësi e kompanisë që projekton dhe prodhon makineritë ngritëse, ose përfaqësuesit të saj të autorizuar.

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.