Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

EN ISO 39001 – Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor (RTS)

Përshkrim i Shkurtër

ISO 39001 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor (RTS), me qëllim reduktimin/eliminimin e aksidenteve rrugore.

Aplikimi i EN ISO 39001 është për organizatat që ndërveprojnë me sistemin e trafikut rrugor (menaxhojnë flotat e automjeteve për operimet e tyre të përditshme, operatorët e rrjeteve rrugore etj.).

Qëllimi i EN ISO 39001 është zhvillimi dhe zbatimi i proceseve që ndihmojnë një organizatë të kontrollojë të gjitha aktivitetet e saj që ndikojnë ose ndikohen nga siguria rrugore (transporti i personelit, produkteve, etj.).

Zbatimi i standardit nuk i përjashton organizatat nga detyrimi për të respektuar Rregullat e Trafikut dhe legjislacionin përkatës, por mbështet dhe inkurajon përputhshmërinë.

Përshkrimi i Detajuar

Parimet themelore të standardit janë:

Sipas strukturës së ANNEX-it SL, ISO 39001 mund të kombinohet gjatë aplikimit ose certifikimit me standarde të tjera që ndjekin të njëjtën strukturë, si ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 2200, ISO 27001.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi u drejtohet të gjitha organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre apo sektori në të cilin ato operojnë.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Aplikimi dhe certifikimi i Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor kontribuon në:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.