Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi i Sistemeve të Menaxhimit të Energjisë në Përputhje me ISO 50001:2018

Përshkrim i shkurtër

ISO 50001 specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

Versioni i ri, ISO 50001:2018, u botua më 20 gusht 2018 dhe përcakton periudhën kalimtare në 3 vjet.

Përshkrimi i detajuar

Parimet themelore të standardit janë:

Botimi i ri ndjek strukturën ANNEX SL dhe mund të kombinohet gjatë aplikimit apo certifikimit me standarde të tjera që ndjekin të njëjtën strukturë, si ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 2200, ISO 27001.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi u drejtohet të gjitha organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre apo sektori në të cilin ato operojnë.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Sistemi i Menaxhimit të Energjisë i bazuar në ISO 50001 i mundëson një organizate të identifikojë, vlerësojë dhe menaxhojë çështjet e energjisë me synimin për të siguruar:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.