Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Ekzaminimi i Tipit EU për Ashensorë

TÜV AUSTRIA ofron shërbime të ekzaminimit për ashensorët, në përputhje me Annex IV B të Direktivës 2014/33/BE (përafruar plotësisht Me VKM Nr. 192, datë 4.4.2018, PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR ASHENSORËT DHE KOMPONENTËT E SIGURISË PËR ASHENSORË DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA”)

Kjo është pjesa e një procedure të vlerësimit të konformitetit nëpërmjet së cilës një Operatori Miratuar, shqyrton projektin teknik të një komponenti të sigurisë për ashensorë dhe verifikon dhe vlerëson se projekti teknik i komponentit të sigurisë për ashensorë plotëson kërkesat thelbësore të zbatuara të shëndetit dhe të sigurisë sipas direktivës.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.