Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Komponentët e Sigurisë për Ashensorë

Komponentët e Sigurisë për Ashensorë, sikurse përcaktohet në Aneksin III të Direktivës 2014/33/BE (përafruar plotësisht Me VKM Nr. 192, datë 4.4.2018, PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR ASHENSORËT DHE KOMPONENTËT E SIGURISË PËR ASHENSORË DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA”), janë si më poshtë:

Lidhur me Komponentët e Sigurisë për Ashensorë, TÜV AUSTRIA, ofron shërbimet e mëposhtme:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.