Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Financa për Ekzekutivët Jo-Financiarë

Përshkrimi i Detajuar

Qëllimi – Përfitimet

Programi dy-ditor me vlerë për para është një sintezë e parimeve dhe mjeteve bazë, të nevojshme për vendimmarrjecorrect, përcaktimin – kontrollein e strategjisë dhe mbështetjen e propozimeve të biznesit. Ne njihemi me Pasqyrat Financiare dhe duke nxjerrë informacion prej tire i afrohemi “Rrezikut të Biznesit”, duke u thelluar në konceptet “Kapitali punues”, “Breakeven”, “Leva”, “Rentabiliteti” dhe “Krijimi i vlerës”.

Nëpërmjet aplikacioneve dhe shembujve të përzgjedhur, pjesëmarrësit do të forcojnë njohuritë dhe besimin e tyre, duke kuptuar se si këto koncepte janë integruar në strategjitë dhe performancën financiare tës organizat. Ata do të trajnohen për të identifikuar pikat “të ndjeshme” duke vlerësuar çdo rrezik dhe përfitim. Kështu, ata do të jenë në gjendje të kuptojnë më plotësisht kontributin e tire në suksesin e përgjithshëm të organizatës së tyre, duke marrë vendime më të mira dhe më të informuara.

Kohëzgjatja: 14 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Temat:

Cila është procedura e pjesëmarrjes?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al