Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Përgjegjës i Cilësisë  dhe Sigurisë Ushqimore

Kujt i Drejtohet ?

Ky Certifikim është i destinuar për profesionistë të specializuar, të cilët janë përgjegjës për; vendosjen e një sistemi menaxhimi efektiv lidhur me cilësinë dhe sigurinë ushqimore, kryerjen e inspektimeve dhe analizave për të monitoruar parametrat e cilësisë dhe sigurisë ushqimore në të gjithë zinxhirin e prodhimit ushqimor, sikurse dhe për promovimin e cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore të prodhuara.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.