Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Veprimtaria e Sigurt e Pirunëve Ngritës

Përshkrimi i Detajuar

Ky kurs ofron njohuri dhe aftësi thelbësore për të operuar fortkliftin dhe aksesorët e tij në një mënyrë të sigurt. Parashikon gjithashtu kërkesat minimale për trajnimin e operatorëve. Duke ofruar njohuri të thella për të mësuar legjislacionin përkatës, kapacitetin e makinës, stabilitetin, kontrollin para-operativ, veçoritë dhe kontrollet

Seri ushtrimesh dhe detyrash operative.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al