Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditimet e Palës së Dytë të GDPR

Organizatat dhe bizneset duhet të respektojnë kërkesën GDPR (neni 28) për të nënshkruar një marrëveshje për përpunimin e të dhënave personale ndërmjet kontrolluesit dhe përpunuesit. Kontrollori ka detyrimin ligjor të kontrollojë ekzekutuesin për sa i përket shkallës së përmbushjes dhe përmbushjes së detyrimeve kontraktuale të rëna dakord (kontrata e përpunimit të të dhënave personale) në lidhje me zbatimin e masave të duhura teknike dhe organizative për përpunimin e të dhënave personale.

Shërbimi i Auditimeve të Palës së Dytë GDPR u mundëson kontrolluesve të të dhënave të auditojnë, nëpërmjet një organi të pavarur si TÜV AUSTRIA, partnerët e tyre në mënyrë që të reduktojnë rrezikun e gjobave të vendosura ndaj biznesit të tyre, për të siguruar përputhjen e tyre me kërkesat legjislative dhe për të identifikuar partnerë të besuar në përpunimin e të dhënave personale të punonjësve dhe klientëve të tyre.