Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi Globalg.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) – Akuakulturë

Përshkrim i Shkurtër

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) – Akuakulturë është një standard i njohur globalisht për certifikimin e të gjithë zinxhirit të akuakulturës. Ai vendos praktikat më të mira të akuakulturës në kultivimin e peshkut të kultivuar.

Përshkrimi i Detajuar

Standardi GLOBALG.A.P. Akuakulturë vendos kritere strikte për:

Pajtueshmërinë ligjore

Sigurinë ushqimore

Shëndetin dhe sigurinë në punë të punëtorëve

Vlerësimin e Rrezikut GLOBALG.A.P. në Praktikën Sociale (GRASP)

Mirëqenien e kafshëve

Kujdesin mjedisor dhe ekologjik

Cila është procedura e certifikimit ?

Ju mund ta shkarkoni rregulloren e certifikimit këtu. Rregullorja përmban informacion mbi procedurën e auditimit, lëshimin dhe rinovimin e certifikimit.

Për kë është ?

GLOBALG.A.P. Akuakulturë është për të gjitha bizneset e akuakulturës, dhe veçanërisht për ato që furnizojnë produkte për shitësit me pakicë. Standardi kërkohet për kompanitë që synojnë kryesisht tregun evropian.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Kërkesa për cilësi dhe siguri të ushqimit nga të gjitha palët e interesuara (konsumatorët, prodhuesit, shitësit me pakicë, autoritetet) po rritet vazhdimisht. Certifikimi GLOBALG.A.P. Akuakulturë siguron të dhënat dhe dokumentacionin e nevojshëm për kompaninë, duke siguruar prova të qasjes së mëposhtme gjithëpërfshirëse:

Mirëqenie e Kafshëve – Shëndet dhe siguri në punë e punëtorëve – Siguri ushqimore – Mjedis dhe Biodiversitet – Gjurmueshmëri

Më specifikisht:

Përfitimet operacionale:

Përfitimet tregtare:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.