Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Procesi i Certifikimit të Sistemit të Menaxhimit të Llogaritjes dhe Verifikimit të Gazeve Serë (ISO 14064)

Përshkrim i shkurtër

Ndryshimet klimatike dhe degradimi i mjedisit janë një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë. Bashkimi Evropian ka miratuar një seri propozimesh për të reduktuar emetimet e gazeve të efektit serë me të paktën 55% deri në vitin 2030 (krahasuar me nivelet e vitit 1990) me qëllimin përfundimtar të  emetimeve neto zero deri në vitin 2050 (Marrëveshja e Gjelbër).

Për shkak të legjislacionit mjedisor gjithnjë e më të rreptë dhe kërkesës së konsumatorëve për transparencë më të madhe në pretendimet mjedisore, gjithnjë e më shumë organizata monitorojnë dhe raportojnë vullnetarisht emetimet e GS.

Përshkrimi i Detajuar

Seria ISO 14064 është një program neutral GS. Nëse zbatohet një program GS, kërkesat e atij programi GS janë shtesë ndaj kërkesave të serisë ISO 14064.

ISO 14064-1 specifikon parimet dhe kërkesat në nivel organizate për sasinë dhe raportimin e emetimeve dhe largimeve të gazeve të efektit serë (GS). Ai përfshin kërkesat për hartimin, zhvillimin, menaxhimin, raportimin dhe verifikimin e inventarit të GS-ve të një organizate.

ISO 14064-2 specifikon parimet dhe kërkesat dhe ofron udhëzime në nivel projekti për sasinë, monitorimin dhe raportimin e aktiviteteve që synojnë të shkaktojnë reduktimin e emetimeve të gazeve serë (GS) ose përmirësimin e largimeve të këtyre gazeve. Ai përfshin kërkesat për planifikimin e një projekti GHG, identifikimin dhe përzgjedhjen e burimeve, zhytësve dhe rezervuarëve (SSR) të GS-ve që lidhen me projektin dhe skenarin bazë, monitorimin, përcaktimin sasior, dokumentimin dhe raportimin e performancës së projektit të GS-ve dhe menaxhimin e cilësisë së të dhënave.

ISO 14064-3 specifikon parimet dhe kërkesat dhe ofron udhëzime për verifikimin dhe vërtetimin e deklaratave të gazit serë (GS).

Cila është procedura e certifikimit?

Kujt i Drejtohet ?

Ai zbatohet për të gjitha organizatat që synojnë të monitorojnë dhe reduktojnë emetimet e gazeve serë pavarësisht nga madhësia dhe aktiviteti.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Përfitimet nga verifikimi i emetimeve të gazeve serrë janë përmbledhur më poshtë:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.