Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Ekspert i Eksperiencës së Mysafirëve në Turizëm

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është hartuar për punonjësit e sektorit të turizmit, të cilët i shërbejnë individualisht çdo klienti, për të planifikuar dhe sugjeruar një shërbim turistik (një udhëtim në një destinacion të dëshiruar, akomodim, rezervim restoranti, aktivitete recreative, sportive, vizita në vende historike dhe evente, muzeume, vende arkeologjike, etj), të përshtatur totalisht për nevojat dhe interesin e këtij të fundit. Ekspert i Eksperiencës së Mysafirëve në Turizëm mund të jetë një punonjës i një agjencie udhëtimi, hoteli, restoranit, vendodhjeje kulturore, etj.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.