Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Zbatimi dhe Auditimi i Brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Rrugore | ISO 39001:2012

Përshkrimi i detajuar

ISO 39001 specifikon kërkesat minimale për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë Rrugore. Qeveritë, autoritetet rrugore, grupet e sigurisë dhe kompanitë private kanë punuar së bashku për të zhvilluar një standard të tillë, për shkak të rritjes së numrit të njerëzve që vriten ose lëndohen në rrugë çdo vit.

Çdo kompani e angazhuar për të përmirësuar sigurinë rrugore do të përfitojë nga zbatimi i ISO 39001, ashtu si çdokush tjetër i përfshirë në sigurinë rrugore, pasi kjo qasje synon t’i bëjë rrugët tona më të sigurta për të gjithë ata që i përdorin ato. .

Ky program i ri hyrës do t’ju prezantojë me konceptet bazë të OA, duke shpjeguar përfitimet e një Sistemi të Menaxhimit të OA dhe duke përshkruar kërkesat e standardit ISO 39001.

Në incidentet që lidhen me OA si aksidentet e rënda dhe vdekjet, përgjegjësia për reduktimin dhe minimizimin e rreziqeve i takon organizatave të përfshira në sistemet e trafikut rrugor si dhe shoqërisë në tërësi.

Përveç pasojave të papranueshme të kostos njerëzore, ka edhe ato ekonomike, të cilat kanë të bëjnë me punonjësit e rrugës, automjetet, përdoruesit e rrugës dhe shërbimet e urgjencës mjekësore.

Një Sistem Menaxhimi i OA i bazuar në standardin ISO 39001 mund t’i sigurojë çdo organizate një kornizë të praktikave më të mira ndërkombëtare për menaxhimin e përgjegjësive dhe ndërveprimeve të një sistemi të trafikut rrugor.

Me përfundimin e programit të trajnimit do të jeni në gjendje të:

Çfarë ofron programi i trajnimit?

Objektivat e trajnimit fokusohen në:

Cila është procedura e pjesëmarrjes?

Kontakt

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al