Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Siguria e Informacionit / Vlerësimi i Mangësive të Vazhdimësisë së Biznesit.

Shërbimi është për organizatat ose bizneset që janë duke përgatitur ose duan të zbatojnë një sistem sigurie informacioni (ISO27001) ose vazhdimësi biznesi (ISO22301).

Shërbimi mund të mbulojë nevojën për të kryer një kontroll paraprak për të identifikuar mangësitë që ekzistojnë në lidhje me zhvillimin e sistemeve të sigurisë së informacionit (ISO27001) ose vazhdimësisë së biznesit (ISO22301) dhe mund të kombinohet me nevojën për të trajnuar stafin e organizatave ose bizneseve të përfshirë në zbatimin e sistemeve të lartpërmendura.