Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektimi Fillestar dhe Periodik i Makinerive Ngritëse

TÜV AUSTRIA  ofron shërbimet e inspektimit fillestar dhe periodik të makinerive ngritëse, në kategoritë e mëposhtme: vinca portual, vinca ndertimi, vinca ure, vinca të montuar në kolonë, vinca të Iëvizshëm, vinca ngritës elektrik, pirunë ngritës, vinca vetëlëvizës, platforma ngritëse hidraulike, platforma ngritëse për pune të lëvizshme, pompa betony, eskavatorë, makineri aeroportuale, makineri ngritëse për servisin e automjeteve, ashensorë mallrash, ashensorë mjetesh, platforma ngritëse gërshërë, sisteme parkimi të automatizuara.

Inspektimet periodike të makinerive ngritëse dhe aksesorëve të tyre kryhen në përputhje me kërkesat e Standarteve të aplikueshme Evropiane dhe Ndërkombëtare për secilën kategori të pajisjeve, si dhe në përputhje me legjislacionin e aplikuar në cdo shtet.Intervalet kohore mes inspektimeve periodike varen nga kategorizimi i makinerive (kategoria e rrezikut të lartë – të mesëm – të ulët) përmes një procedure për vlerësimin e rrezikut.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.