Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektimi i Këndeve të Lojërave të Brendshme dhe të Jashtme

Përshkrim i Shkurtër

Legjislacioni Evropian përshkruan në detaje kërkesat për instalimin, mirëmbajtjen, inspektimin dhe certifikimin e këndeve të lojërave të brendshme dhe të jashtme, si dhe procesin për marrjen e licensave të funksionimit për këto kantiere. TÜV AUSTRIA është një organ i akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D.) për inspektimet fillestare dhe periodike të këndeve të lojërave.

Përshkrimi i Detajuar

Inspektimi ka të bëjë me pajisjet, terrenin, gardhin dhe zonën përreth këndit të lojërave. Pikat treguese të inspektimit janë respektimi i distancave ndërmjet pajisjeve dhe pajisjeve në tokë, gjendja e dyshemesë, themelet e ekspozuara, skajet e mprehta, pjesët që mungojnë, integriteti strukturor dhe shkalla e konsumimit të pjesëve të lëvizshme ose të palëvizshme. Në këtë mënyrë, sigurohet vazhdimisht siguria e fëmijëve në këndet e lojërave tw jashtme, pasi çdo devijim nga standardet ose kërkesat e sigurisë (d.m.th. pajisjet e konsumuara ose të rrezikshme) që mund të rrezikojnë sigurinë e fëmijëve, do të thotë se këndi i lojërave nuk mund të jetë i certifikuar.

Inspektimet e trupit kryhen nga inxhinierë të specializuar dhe me përvojë për të garantuar sigurinë e përdoruesve (fëmijëve).

Legjislacioni dhe standardet e ndjekura për inspektimin janë përshkruar më poshtë:

Kujt i Drejtohet ?

Bashkitë përgjegjëse për këndet e lojërave të jashtme të bashkisë/komunitetit, si dhe këndet e lojërave në pronësi private (përfshirë hotelet dhe spitalet) u kërkohet t’i nënshtrohen inspektimeve periodike të këndeve të lojërave. Sipas standardit EN 1176-7 dhe interpretimit të qarkoreve përkatëse, inspektimet vjetore të këndeve të lojërave nga një Organ i Pavarur i Akredituar është i detyrueshëm, për të vërtetuar përputhjen me standardet dhe/ose specifikimet e sigurisë që rregullojnë funksionimin e këndeve të lojërave.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.