Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditues të Brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit | ISO 22301:2012

Përshkrimi i Detajuar

ISO 22301 është standardi më i njohur evropian i Sistemeve të Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit të certifikuar dhe është pasardhës i standartit britanik 25999. Objektivi i standardit është projektimi, zhvillimi, funksionimi dhe përmirësimi i një sistemi të menaxhimit të vazhdimësisë së biznesit. Vazhdimësia e biznesit është një koncept i rëndësishëm veçanërisht i rëndësishëm, specific për epokën e sotme. NJë Përkufizim i thjeshtuar i Vazhdimësisë Së Biznesit është: “Vazhdimësia e biznesit është aftësia e një organizate për të ofruar produkte ose shërbime në nivele të paracaktuara të pranueshme edhe pasi të ndodhë një ndërprerje.”

Bazuar në praktikat më të mira të pranuara ndërkombëtarisht, për të siguruar funksionimin correctly dhe efikas të një sistemi menaxhimi, ai duhet të kontrollohet edhe nga brenda. Auditimet e brendshme janë një nga kërkesat e detyrueshme të çdo sistemi menaxhimi dhe një nga mekanizmat për të arritur CHECK në ciklin e mirënjohur Demming (PDCA –Plan- Do- Check-Act) i cili synon përmirësimin e mzhdueshe.

Programi i trajnimit analizon parimet bazë të Auditimit të Brendshëm, teknikat dhe metodologjitë e auditimit, por paraqet edhe kërkesat e ISO 22301, si dhe metodën e auditimit të përshtatur për llojin specifik të sistemit.

Pas përfundimit të programit të trajnimit pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kryejnë auditime të Sistemeve të Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit që janë në përputhje me kërkesat e ISO 22301. Programi i trajnimit plotëson kërkesat e trajnimit për kryerjen e auditimeve të brendshme të një sistemi të menaxhimit të vazhdimësisë së biznesit, në përputhje me Kërkesat e standardeve ISO 22301 dhe ISO 19011 që synojnë njerëzit që duan të marrin trajnimin për të qenë në gjendje të kryejnë Auditime të Brendshme mbi Sistemet e Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al