Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditues të Brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit ISO 14001:2015 – Për Turizmin

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat për trajnimin e Audituesve të Brendshëm, sipas standardeve ISO 14001, ISO 17021 dhe ISO 19011. Është përshtatur posaçërisht për kërkesat dhe ndikimet mjedisore në industrinë e turizmit.

Turizmi është një nga aktivitetet më të rëndësishme ekonomike në mbarë botën. Ai përfshin shumë aktivitete që kanë një ndikim negativ në mjedis. Ndikimet mjedisore janë komplekse, pasi ato nuk shkaktohen ekskluzivisht nga aktiviteti turistik, por edhe nga aktivitete të tjera, të cilat lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me turizmin (p.sh. transporti, shërbimet, tregtia, etj.).

Programi i trajnimit u drejtohet Menaxherëve të Hoteleve, Oficerëve të Menaxhimit Mjedisor, Audituesve të Brendshëm, Konsulentëve të Zhvillimit të Sistemeve të Menaxhimit, por edhe atyre që janë të përfshirë në çfarëdo mënyre në zbatimin ose monitorimin e zbatimit të një sistemi të tillë menaxhimi dhe duan të trajnohen në mënyrë që të të jetë në gjendje të kryejë Auditime të Brendshme Sistemet e Menaxhimit Mjedisor.

Programi analizon:

Gjithashtu janë paraqitur dhe analizuar të gjitha kërkesat e standardit, si dhe mënyra e kryerjes së Auditimit të Sistemit të Menaxhimit Mjedisor.

Me përfundimin e Programit të Trajnimit pjesëmarrësit do të kuptojnë kërkesat që duhet të plotësojë një Sistem i Menaxhimit Mjedisor, sipas ISO 14001:2015 dhe do të jenë në gjendje të planifikojnë dhe kryejnë auditime të brendshme SMM.

Ndjekja e programit specifik të trajnimit është një kusht i domosdoshëm për njohjen e pjesëmarrësit si Auditor i Brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit Mjedisor.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al