Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditues të Brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit | ISO 14001:2015

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat për trajnimin e Inspektorëve të Brendshëm, sipas standardeve ISO 14001, ISO 17021 dhe ISO 19011, si dhe kërkesat e trajnimit për kryerjen e Auditimeve të Brendshme të Sistemit të Menaxhimit Mjedisor, sipas kërkesave të ISO14001 dhe Standardet ISO 19011.

Kujt i drejtohet:

Ai u drejtohet Menaxherëve të Biznesit, Oficerëve të Menaxhimit Mjedisor, Audituesve të Brendshëm, Konsulentëve të Zhvillimit të Sistemeve të Menaxhimit, por edhe atyre që janë të përfshirë në çfarëdo mënyre në zbatimin ose monitorimin e zbatimit të një sistemi të tillë menaxhimi dhe duan të trajnohen në mënyrë që të të jetë në gjendje të kryejë Auditime të Sistemit të Brendshëm Menaxhimi Mjedisor.

Programi analizon:

Gjithashtu janë paraqitur dhe analizuar të gjitha kërkesat e standardit, si dhe mënyra e kryerjes së Inspektimit të Sistemit të Menaxhimit Mjedisor. Me përfundimin e Programit të Trajnimit, pjesëmarrësit do të kuptojnë kërkesat që duhet të plotësojë një Sistem i Menaxhimit Mjedisor, sipas ISO 14001:2015, dhe do të jenë në gjendje të planifikojnë dhe kryejnë auditime të brendshme të BDS. Ndjekja e programit specifik të trajnimit është një kusht i domosdoshëm për njohjen e pjesëmarrësit si Auditues i Brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit Mjedisor. Pas përfundimit të programit të trajnimit, jepet një Certifikatë ‘Audituesi i Brendshëm’ me certifikatë nga TUV AUSTRIA ACADEMY.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al