Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditues të Brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore | ISO 22000:2018

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat për trajnimin e Inspektorëve të Brendshëm, sipas standardeve ISO 22000, ISO 17021 dhe ISO 19011, si dhe kërkesat e trajnimit për kryerjen e Inspektimeve të Brendshme të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore, sipas kërkesave të Standardeve ISO 22000 dhe ISO 19011.

I drejtohet:

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Programi arsimor analizon:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al