Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditorët e Sistemit të Menaxhimit të Brendshëm të Energjisë | ISO 50001:2018

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat për auditorët e brendshëm të Sistemeve të Menaxhimit të Energjisë, bazuar në standardin ISO 50001:2018. Ai i drejtohet drejtuesve që duan të trajnohen për të kryer Auditime të Brendshme të Sistemeve të Menaxhimit të Energjisë, por edhe atyre që janë të përfshirë në çfarëdo mënyre në zbatimin ose monitorimin e zbatimit të një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë.

Programi i trajnimit analizon:

Për më tepër, kërkesat për politikën, hartimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë, qëllimet, mundësitë dhe programet e përmirësimit, kontrollin e funksionimit dhe matjen dhe monitorimin e parametrave të energjisë, pajisjet e nevojshme matëse dhe sistemet e automatizuara të monitorimit, si dhe kërkesat e ISO 50001 në auditim.

Programi i trajnimit mbulon ndër të tjera:

1. parimet bazë të legjislacionit për efiçencën energjetike të ndërtesave,

2. detyrimet për audituesit e energjisë

3. trajnimin e pjesëmarrësve në hartimin dhe zbatimin e auditimeve të brendshme të një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë dhe kërkesat e tyre për certifikim.

Ndërkohë që po zhvillohen raste studimore për zbatimin e masave të kursimit të energjisë në sektorët përkatës industrialë.

Ai u drejtohet drejtuesve të çdo kompanie të interesuar në uljen e kostove të konsumit të energjisë, përmirësimin e imazhit të saj mjedisor ose të përfshirë në Sistemin e Tregtimit të Emisioneve, Menaxherët e Menaxhimit të Energjisë ose Mjedisit, Menaxherëve të Mirëmbajtjes dhe Menaxhimit të Faciliteteve, Audituesve të Energjisë, konsulentëve të zhvillimit te Sistemit të Menaxhimit të Energjisë.

Kohëzgjatja e programit është 16 orë.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al