Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

ISO 13485:2016 Kuptimi dhe Interpretimi i Produkteve Teknologjike Mjekësore

Detailed Description

ISO 13485:2016 “Pajisjet mjekësore – Sistemet e menaxhimit të cilësisë – Kërkesat e sistemit për qëllime rregullatore”, specifikon kriteret për sistemin e menaxhimit të cilësisë që do të zbatohet në mënyrë specifike nga organizatat që operojnë në industrinë e pajisjeve mjekësore. Standardi është rishikuar kohët e fundit për të përmbushur zhvillimet më të fundit në sistemet e menaxhimit të cilësisë, teknologjinë dhe kërkesat legjislative të lidhura me industrinë.

Ky program i drejtohet drejtuesve të kompanive të përfshira në prodhimin, importimin, tregtimin dhe shpërndarjen e produkteve të teknologjisë mjekësore si dhe drejtuesve të njësive shëndetësore, kryesisht në departamentin e furnizimit dhe cilësisë. Gjithashtu, profesionistëve në fushën e shërbimeve të konsulencës, certifikimit në fushën e produkteve teknologjike mjekësore si dhe mbështetjes teknike dhe përgjegjësve për hartimin e dosjeve teknike të produkteve teknologjike mjekësore.

Kohëzgjatja: 8 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al