Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi ISO 14001 – Sistemet e Menaxhimit Mjedisor

Përshkrim i shkurtër

ISO 14001 specifikon kërkesat e përgjithshme për një Sistem të Menaxhimit Mjedisor në një organizatë. ISO 14001 fokusohet në njohjen e ndikimeve mjedisore të operacioneve të organizatës, në mënyrë që t’i minimizojë ato dhe të përmirësojë performancën e saj mjedisore. Sistemi i Menaxhimit Mjedisor ISO 14001 mund të zbatohet për të gjitha kategoritë e organizatave, pavarësisht nga sektori i tyre ose produkti ose shërbimi që ofrojnë.

Përshkrimi i detajuar

ISO 14001 është standardi mjedisor më i përdorur në botë. Parimet themelore të standardit janë:

Sipas strukturës ANNEX SL, ISO 14001 mund të kombinohet gjatë aplikimit ose certifikimit me standarde të tjera që ndjekin të njëjtën strukturë, si ISO 9001, ISO 45001, ISO 2200, ISO 27001.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi u drejtohet të gjitha organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre apo sektori në të cilin ato operojnë.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Sistemet e menaxhimit mjedisor të bazuara në ISO 14001 i mundësojnë një organizate të identifikojë, vlerësojë dhe menaxhojë çështjet mjedisore me qëllim:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.